Algemene voorwaarden (AV)

§ 1 Geldigheid

(1) De hier volgende algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, leveringen, diensten en andere prestaties van de puzzle & play GmbH, auf der Haide 2, D-92665 Altenstadt (hierna puzzle & play genoemd), met en aan de consument of de ondernemer (navolgend consument genoemd).

(2) Afwijkingen van de algemene voorwaarden door de consument wijst puzzle & play hiermee uitdrukkelijk van de hand. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door puzzle & play is bevestigd.

(3) Door op basis van deze Algemene Voorwaarden zaken te doen, gaat de consument akkoord met de toepasselijkheid van de AV ten aanzien van toekomstige transacties, zonder dat deze nog een keer uitdrukkelijk worden overeengekomen. Maakt de ondernemer gebruik van tegensprekende of vervangende algemene voorwaarden, dan wordt de geldigheid hiervan hiermee tegengesproken. Deze voorwaarden verplichten ons enkel, wanneer en in zoverre wij deze uitdrukkelijk schriftelijk goedkeuren.

(4) Wij raden u aan bij ieder bestelling de gegevens en de algemene voorwaarden uit te drukken.

§ 2 Totstandkoming overeenkomst en bestelbevestiging

(1) Via haar website, geeft puzzle & play haar consumenten de mogelijkheid om producten met door de consument beschikbare foto´s te laten drukken en verzenden, zoals ook accessoires te kopen.

(2) Alle aanbiedingen - daaronder begrepen prijsopgave, brochures, advertenties, offertes en prijsKaderen – zijn vrijblijvend, en worden geacht als slechts bij benadering te zijn verstrekt; dergelijke opgaven en vermeldingen zijn slechts bindend wanneer dit door puzzle & play schriftelijk overeengekomen is. Door het aanklikken van de button "Nu kopen" wordt de bestelling van de in de winkelwagen bevindende producten voor u bindend. De bevestiging van het binnenkomen van uw bestelling volgt onmiddelijk per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres. Met deze bevestiging is de overeenkomst tot stand gekomen

(3) puzzle & play behoudt zich het recht voor opdracht(en) zonder opgaaf van redenen te weigeren. Een weigering wordt de consument per e-mail medegedeeld.

(4) Leveradressen buiten België worden niet geaccepteerd. Betalingen worden teruggeboekt of aan de kredietkaartenrekening teruggestuurd.

§ 3 Herroepingsrecht, herroepingsvoorwaarden, gevolgen van de herroeping, uitzondering op het herroepingsrecht, modelformulier voor de herroeping.

Opmerking met betrekking tot het herroepingsrecht

Wij maken u er op attent, dat er bij contracten voor het leveren van goederen, die nog niet zijn geproduceerd en die, om geproduceerd te kunnen worden, afhankelijk zijn van de individuele keus of beslissing van de consument of die die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument, zoals bijvoorbeeld een aan de hand van de klantspecificaties gemaakte fotopuzzel, geen herroepingsrecht bestaat.

Het herroepingsrecht geldt alleen voor consumenten**

Herroepingsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, puzzle & play GmbH, Auf der Haide 2, 92665 Altenstadt a. d. Waldnaab, Duitsland, Fax: +49 9602 94419-10, E-Mail: service-nl@puzzleyou.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht:

Hier kunt u het herroepingsformulier (PDF) downloaden.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, terug te zenden. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Einde van de herroepingsvoorwaarden

Uitzondering op het herroepingsrecht

Volgens artikel VI.53, 3° van het Belgisch Wetboek van economisch recht bestaat er bij bestellingen van goederen, die volgens specificaties van de consument worden geproduceerd, geen herroepingsrecht. De door de europese regels voor kopen op afstand voorgeschreven herroepingsperiode van 14 dagen is voor fotoproducten, die geproduceerd worden overeenkomstig specificaties van de koper, niet van toepassing. Het herroepingsrecht geldt natuurlijk wel voor niet gepersonificeerde producten zoals onze fotopuzzelkaders en puzzelbenodigdheden.

Einde van de informatie over het herroepingsrecht.

Formulier voor herroeping

Als u uw contract wilt herroepen, vult u dan a.u.b. het onderstaande in en stuurt u dit formulier per e-mail, fax of per post naar ons toe.

Aan
puzzle & play GmbH
Auf der Haide 2
92665 Altenstadt a.d. Waldnaab
Duitsland

Fax: +49 9602 94419-10
Email: service-nl@puzzleyou.be

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* mijn/onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen*,

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam consument(en),

Adres consument(en),

Handtekening van de consument(en), (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum


(*) Doorhalen of wissen wat niet van toepassing is.

**De consument is een persoon, die een koopverdrag sluit en daarbij niet in de handeling van een beroep of bedrijf bestelt.

§ 4 Plichten van de consument

(1) Het verwerken van de door de consument aangeleverde bestanden/foto´s gebeurt door middel van een geautomatiseerd proces, zonder dat puzzle & play deze controleert en/of wijzigt.

(2) De consument is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de inhouden van de ter beschikking gestelde bestanden. Wij gaan er bij alle overgedragen werken, bestanden en foto´s van uit, dat de consument in het bezit is van de vereiste rechten. De consument verzekerd uitdrukkelijk, dat - de bestanden (in het bijzonder foto- en tekstbestanden), materiaal en inhoud, die aan puzzle & play overgedragen worden, het auteursrecht, persoonlijkheidsrecht of handelsnaamrecht niet schenden. - dat geen illegale geweldverheerlijkende, hatelijke, rassistische inhoud, tekens van verboden partijen of hun alternatieve partijen of instructies ter aanleiding van misdaden, pornografische afbeeldingen, waarin kinderen misbruikt worden of sexuele handelingen met dieren en ook geen discriminerende opmerkingen of afbeeldingen ten opzichte van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, sexuele voorkeur of leeftijd aan puzzle & play gestuurd wordt. - de inhoud van de overgedragen fotobestanden niet tegen het strafrecht, met name niet in strijd zijn met de bepalingen §§ 86 vlg., 184 vlg. StGB (het Duitse Wetboek van Strafrecht).

(3) In geval van overtreding van de genoemde plichten stelt de consument puzzle & play vrij van aanspraak door derden vrij. De consument zal puzzle & play bij het verdedigen steunen en alle kosten die hierdoor onstaan (gerechtskosten, kosten voor rechtshulp, boetes) zelf dragen.

(4) puzzle & play is niet verplicht haar dienstverlening uit te voeren , als puzzle & play hierdoor tegen geldende rechtsbepalingen verstoot. In dit geval staat het puzzle & play toe de overeenkomst te annuleren. Mocht puzzle & play of een van haar medewerkers tijdens de uitvoering van de opdracht bekend worden met strafbare feiten weergegeven op het fotomateriaal, dan zal puzzle & play hiervan onverwijld aangifte doen bij politie en justitie. Het desbetreffende fotomateriaal zal puzzle & play aan deze autoriteiten ter beschikking stellen.

§ 5 Auteursrechten en licentiebepalingen, ontheffing van aansprakelijkheid

(1) Voor de inhoud van het toegezonden fotomateriaal is de consument als enige verantwoordelijk. Bij alle door puzzle & play in opdracht van de consument toegezonden fotomateriaal staat de consument ervoor in gerechtigd te zijn tot het gebruik van het toegezonden fotomateriaal en te beschikken over de bijbehorende intellectuele eigendomsrechten. In het bijzonder staat de consument ervoor in geen inbreuk te maken op enig (intellectueel eigendoms-) recht van derden. Voor de gevolgen van een eventuele inbreuk op intellectueel eigendomsrechten is de consument hoofdelijk aansprakelijk. De consument vrijwaart puzzle & play volledig tegen eventuele aanspraken van derden in verband met inbreuk of veronderstelde inbreuken op intellectueel eigendom. De consument verplicht zich om alle eventuele schade waarvoor hij aansprakelijk is aan puzzle & play te vergoeden.

(2) De consument geeft puzzle & play het recht, om het ter beschikking gestelde fotomateriaal voor het uitvoeren van de opdracht en het realiseren van de bestelling te gebruiken. Hierbij hoort ook het opslaan, vermenigvuldigen en het verwerken van het fotomateriaal. Dit houdt ook het ter beschikking stellen aan derden in verband met het uitvoeren van de opdracht in.

§ 6 Databeveiliging en opslag

(1) puzzle & play gaat ervan uit, dat de consument zijn fotomateriaal -buiten de levering om- zelf heeft opgeslagen.

(2) De consument gaat ermee akkoord zijn fotomateriaal tijdens de verwerking van de bestelling niet uit zijn klantenprofiel bij puzzle & play te verwijderen. puzzle & play slaat het ter beschikking gestelde materiaal voor de orderverwerking, voor nabestellingen of voor het controleren van reclamaties voor een periode van 60 dagen op. Er bestaat geen aanspraak aan puzzle & play voor het nog langer opslaan van de ter beschikking gestelde bestanden.

§ 7 Privacy policy

(1) Met betrekking op de privacy geldt het privacybeleid van de puzzle & play GmbH.

(2) Bij koop op rekening geldt de privacy policy van onze betaalpartner Klarna. Klarna controleert de gegevens van de consument en beoordeelt daarmee de kredietwaardigheid bij daartoe gerechtigde partijen. Indien de kredietwaardigheid van de consument niet gewaarborgd kan worden kan Klarna de aankoop via zijn services weigeren en dient gekozen te worden voor een andere betalingsmethode. Uw persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden niet voor reclamedoeleinden aan derden doorgegeven. Meer Informatie over het privacybeleid van Klarna vindt u in de algemene voorwaarden van Klarna onder https://online.klarna.com/pdf/invoice_terms_NL.pdf. Algemene informatie over Klarna vindt u op www.klarna.nl.

§ 8 Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn inclusief de geldende BTW vanaf de plaats van productie, exclusief verpakking en verzendkosten. Kosten voor de verpakking en de verzendkosten worden op de rekening afzonderlijk vermeldt en voor het afgeven van de bestelling aangegeven. Geldig en bindend voor de consument zijn de tijdens de bestelling genoemde prijzen.

Verzendkosten voor België:

Fotopuzzel, Memo spel: € 5,99 / Fotopuzzelkader: € 9,99

§ 9 Betalingsvoorwaarden

(1) De consument kan uit de volgende betaalmogelijkheden kiezen: vooruitbetaling door overboeken, Kredietkaart (Visa, MasterCard) of PayPal. De kredietkaart- of PayPalrekening wordt bij het door de consument bevestigen van de bestelling, d.m.v. de "Nu kopen" button, belast. Als u voor vooruitbetalen kiest, moet u er rekening mee houden, dat de productie pas kan beginnen, als het factuurbedrag op onze bankrekening is binnengekomen. De aangegeven verzenddatum verschuift daarom om het aantal dagen, die tussen het bevestigen van de bestelling en het binnenkomen van de overboeking op onze rekening liggen. Het rekeningnummer sturen wij u in de bevestigingsmail.

(2) De consument draagt alle kosten, die onstaan in het geval van een te laag saldo bij het gekozen kredietinstituut.

(3) puzzle & play behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren en van de overeenkomst terug te treden, als niet binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst volgens § 2 van deze AV het te betalen bedrag op de in de bevestiging aangegeven rekening is aangekomen.

(4) Als de consument met zijn betaling 30 dagen na de rekeningsdatum in achterstand is, kan puzzle & play boven de wettelijke basisrente 5 % achterstalligheidsrente p.a. berekenen.

(5) puzzle & play behoudt zich het recht voor om betrouwbare derden in te schakelen ter uitvoering van incassowerkzaamheden. In dit geval zal puzzle & play de voor de incasso van belang zijnde informatie aan derden ter beschikking stellen. In het geval van het inschakelen van derden wordt het te incasseren bedrag als betaald gezien, als het volgens de overeenkomst te betalen bedrag bij derden is binnengekomen en deze erover beschikken kan.

(6) puzzle & play kan in geval van achterstand in betaling geen nieuwe/andere bestellingen aannemen en/of dienstverlening aanbieden. Betalingen worden eerst met de oudste openstaande vorderingen, rente en kosten verrekend.

§ 10 Contractuele uitsluiting van verrekening, Pandrecht

(1) De consument heeft niet het recht, eigen vorderingen met vorderingen van puzzle & play te verrekenen. Een uitzondering hierop vormen onbetwistbare of gerechtelijk erkende vorderingen of door puzzle & play geaccepteerde vorderingen.

(2) De consument kan van retentierecht gebruik maken, als zijn vordering op dezelfde overeenkomst betrekking heeft als de vordering van puzzle & play.

§ 11 Levervoorwaarden

(1) De levertijd bestaat bij puzzle & play uit de productietijd en de verzendduur. De productie eindigt op de verzenddatum. De verzenddatum en de verzendduur wordt tijdens het bestellen voor ieder product afhankelijk getoond.

(2) Deelleveringen zijn toegestaan en worden als individuele leveringen gezien. Vertraging van de levering is geen reden voor schadevergoeing, het zij dan, dat de vertraging opzettelijk of door grove nalatigheid tot stand is gekomen.

(3) In geval dat vertraging van de levering is veroorzaakt door overmacht alsmede indien door een al dan niet verwijtbaar handelen of nalaten door de opdrachtgever vertraging is veroorzaakt zal de levertijd worden verlengd met een door puzzle & play te bepalen termijn. Duurt de oorzaak van de vertraging langer als vier weken na het sluiten van de overeenkomst, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te annuleren, in dit bijzondere geval wordt de betaling teruggeboekt.

(4) De consument dient bij aflevering direct de geleverde producten te controleren op aantallen en eventuele manco´s of beschadigingen. Reclamaties betreffende de geleverde hoeveelheden dienen terstond bij aflevering te geschieden. Indien niet meteen na ontvangst omtrent het afgeleverde aantal wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden - op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen of dergelijke documenten vermeld - als juist erkend. Reclamaties omtrent eventuele manco´s of beschadigingen moeten om geldig te zijn door afnemer op het ontvangstbewijs (dat direct wordt meegenomen door de chauffeur) worden aangetekend. Om de rechten van de consument en puzzle & play tegenover de verzendpartner te verzekeren, dient de consument dit voorval meteen bij puzzle & play te melden.

(5) Voor ondernemers geldt het volgende: het risico van onopzettelijk verlies en de toevallige verslechtering gaat op u over als wij de goederen aan het expeditiebedrijf, de koerier of aan een ander persoon of instantie hebben geleverd, dat met het transport is bevoegd. Als er geen kennisgeving van uw kant plaatsvindt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gaat om een gebrek, dat tijdens de goedereninspectie niet zichtbaar kan zijn geweest.

(6) Verborgen beschadigingen zijn, ongeacht het recht op garantie, onmiddelijk na het openen van de verpakking aan puzzle & play te melden, zodat ook puzzle & play van haar recht op aanspraak tegenover derden gebruik kan maken.

(7) Wij leveren uitsluitend naar adressen in België.

§ 12 Eigendomsvoorbehoud

(1) Alle door puzzle & play geleverde producten blijven het eigendom van puzzle & play totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met puzzle & play gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

(2) Zolang de geleverde producten niet volledig zijn betaald, blijft puzzle & play onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd om de geleverde en nog steeds bij de wederpartij aanwezige producten, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Het terugnemen van de producten geldt niet als annulering van de overeenkomst. Alle kosten in verband met retournering zijn voor rekening van de consument.

(3) In geval van doorverkoop door de consument van (nog) niet geheel betaalde goederen is de consument verplicht om al haar rechten deze zaak betreffend ten opzichte van derden aan ons over te dragen.

(4) De verwerking of omvorming van de voorbehoudsproducten gebeurt voor puzzle & play in de zin van § 950 BGB (Duits burgerlijk wetboek) zonder ons te verplichten. De verwerkte of omgevormde producten staan onder voorbehoud in de zin van deze overeenkomst. Bij verwerking of omvorming van de producten door de koper met behulp van andere zaken die niet ons eigendom zijn, hebben wij recht op het mede-eigendom aan de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehoudsproducten.

§ 13 Aansprakelijkheid en garantie

(1) puzzle & play is met uitzondering van de schending van leven, lichaam en gezondheid en van essentiële contractverplichtingen (kardinale plichten) alleen aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzettelijk of uiterst nalatig gedrag. Dat geldt ook voor indirecte gevolgschade zoals met name ontgane winst.

(2) Gegevens, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, beschrijvingen van gewicht, maat en prestatie die in prospecten, catalogi, flyer, advertenties of prijsKaderen voorkomen, hebben een louter informatief karakter. puzzle & play staat niet borg voor de juistheid van die gegevens. Wat de aard en de omvang van de levering betreft zijn alleen de gegevens die voorkomen in de bestelling en de opdrachtbevestiging doorslaggevend.

(3) De specificaties, vastgelegd in de overeenkomst, vertegenwoordigen de technische toestand op dat moment. Minieme technische afwijkingen (met name het afsnijden van foto´s en de kleuromvang van de afdruk) van de bestelde en geleverde producten zijn toegestaan en betekenen geen fouten voor zover zij voorkomen in het drukproces gangbare kader en het doel van de overeenkomst niet sterk beperkt wordt. Foto´s die afgesneden worden, zoals in het drukproces gebruikelijk , kunnen enigzins afwijken van de voorziene grootte. Geringe, handelsgebruikelijke kleurverschillen in de afdruk kunnen voorkomen, als het beeldscherm van de klant op een andere manier en niet kleurecht gekalibreerd is. Zwart-wit afdrukken kunnen door de kleurdruk een kleine handelsgebruikelijke zweem van een kleur hebben. Reclamaties, crediteringen en vervangdrukken wat het voorgaande betreft zijn uitgesloten, behalve als de afwijking buiten het handelsgebruikelijke kader valt.

(4) puzzle & play doet alles wat mogelijk is om haar website up to date en functionerend te houden. puzzle & play is niet aansprakelijk voor schade of verlies, die door een tijdelijk niet kunnen bereiken van de website of door andere technische problemen zijn ontstaan. puzzle & play is ook niet aansprakelijk voor het verloren gaan van of beschadigingen aan fotobestanden bij het sturen van opslagmediums door de consument per post of per electronische data-overdracht.

(5) Er bestaat geen garantie voor de kleurvastheid en de waterbestendigheid van drukproducten. puzzle & play wijst er uitdrukkelijk op dat de drukproducten uitsluitend voorzien zijn voor gebruik in gesloten ruimtes. De UV-weerstand van onze producten zijn beperkt naar aanleiding van de gegevens van de producenten van het door puzzle & play gebruikte materiaal (karton, inkt). Langer direct zonlicht kan altijd verbleken van drukproducten veroorzaken, verbleken kan om deze reden niet als manco aanvaardt worden.

(6) De consument kan een duidelijk manco aan een geleverd product alleen reclameren, indien hij de reclamatie met een uitvoerlijke beschrijving van het manco schriftelijk of per e-mail binnen twee weken na de levering bij puzzle & play indient. Indien de overeenkomst met handelaren is gesloten, gelden de regels van §§ 377 ff. HGB(Duits handelswetboek).

(7) De verjaringstermijn voor de vorderingen uit goederengarantie bedraagt 24 maanden. Als de klant ondernemer is (§ 14 BGB) bedraagt de termijn 12 maanden.

(8) Bij een aanvaard manco is puzzle & play verplicht dit manco te herstellen of het product te vervangen. Indien puzzle & play het manco niet binnen 2 weken kan herstellen en/of zijn twee pogingen om het manco te herstellen mislukt, kan de consument de overeenkomst annuleren of korting verlangen. Een manco aan een deel van de levering geeft niet het recht om de complete levering te reclameren.

(9) Bij overeenkomsten met ondernemers, die producten uit commercieel oogpunt bestellen, geldt het volgende: reclamaties voor niet eenduidige manco´s dienen binnen 12 maanden na levering schriftelijk te zijn ingediend. Voor handelaren gelden bovendien regels, onderzoek- en reclamatieplicht volgens het HGB (Duits handelswetboek).

§ 14 Gevareninformatie:

(1) Verstikkingsgevaar!
Let op! De fotopuzzels en spelaccessoires (dobbelstenen, pionnen) zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Er bestaat verstikkingsgevaar bij het inslikken van de deeltjes.

(2) Verstikkingsgevaar door lijm!
Let op! De puzzellijm en ook de verpakking is buiten het bereik van kinderen onder 3 jaar te houden, er bestaat verstikkingsgevaar bij het inslikken van de lijm of de dop.

§ 15 Vrijstelling van de BTW ivm intracommunautaire leveringen

In het geval van een intracommunautaire levering is de klant ertoe verplicht een geldig BTW- nummer aan te geveb, de voor eventuele belastingcontroles nodige informatie te leveren en puzzle & play eventueel van daarvoor verlangde documenten te voorzien. Als de klant niet aan deze verplichtingen voldoet, wordt de bestelling als belastbare levering verstuurd. Puzzle & play heeft in dat geval het recht de BTW te innen. Mocht puzzle & play aan de hand van niet correct gegeven informatie de levering ten onrechte als belastingvrij hebben verstuurd, dan is de klant ertoe verplicht puzzle & play van deze belastingschuld te bevrijden en voor alle ontstane kosten op te komen. Puzzle & play wijst er uitdrukkelijk op, dat een belastingbevrijding onwettig is, als een van de BTW bevrijd artikel niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt.

§ 16 Scheidbaarheid

(1) Indien enige bepaling uit de overeenkomst of uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Partijen zullen in een dergelijk geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de Overeenkomst of deze Voorwaarden blijven onverminderd van kracht. Geldend is het recht van de Bondrepubliek Duitsland met uitsluiting van het UN-kooprecht. Van kracht blijven dwingende bepalingen van de staat waar de klant zijn eigenlijke woonplaats heeft. Ten aanzien van alle geschillen is de rechtbank in D-92637 Weiden bevoegd.

(2) Indien de klant handelaar is, rechtspersoon van het publieke recht of publiekrechtelijk speciaal vermogen, of geen algemene bevoegde rechtbank in het binnenland heeft of na de afsluiting van de overeenkomst zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst of zijn woonplaats op het moment van de instelling van de vordering niet bekend is, is de rechtbank en de plaats van handeling eveneens de zetel van puzzle & play, D-92637 Weiden .


Hier kunt u onze algemene voorwaarden downloaden en deze met Acrobat Reader bekijken of printen.